32212622 - 32234827
قاصد

فرجه امتحانات نهایی مدارس

1398/02/19

10:32 AM

دسته بندی رویداد : اخبار جدید زبانسرا


با توجه به فصل امتحانات مدارس کلیه کلاس های زبانسرای گفتمان از این هفته فقط یک جلسه در هفته برگزار میگردد. لازم به ذکر است کلاس های جبرانی بعد از امتحانات برگزار میشوند


تعویض قالب

انتخاب رنگ