32212622 - 32234827

آرشیو فایل ها و دانلود ها


گروه فایل : فایل

مورخ : 1398/02/23 ساعت : 12:48 PM


I was five and he was six
من 5 ساله و او 6 سالش بود
We rode on horses made of sticks
ما داشتیم با اسبهای چوبیمون اسب سواری می کردیم
He wore black and I wore white
اون لباس سیاه می پوشید و من سفید می پوشیدم
He would always win the fight
او همیشه مبارزه را می برد

Bang bang
بنگ بنگ
He shot me down, bang bang
او به من شلیک می کرد، بنگ بنگ
I hit the ground, bang bang
من می افتادم رو زمین، بنگ بنگ
That awful sound, bang bang
اون چه صدای مزخرفی(وحشتناک) بود، بنگ بنگ

My baby shot me down
عزیز دلم، من رو می کشت
Seasons came and changed the time
فصلها سپری شدن و زمان را تغییر دادن
When I grew up, I called him mine
وقتی بزرگ شدم، اون رو برای خودم می نامیدم(می گفتم اون برای منه)
He would always laugh and say
همیشه به من می خندید و می گفت

Remember when we used to play
یادت هست اون موقع ها که با هم بازی می کردیم
Bang bang
بنگ بنگ
I shot you down, bang bang
بهت شلیک می کردم، بنگ بنگ
You hit the ground , bang bang
تو می افتادی رو زمین، بنگ بنگ

That awful sound, bang bang
و اون صدای وحشتناکی بود، بنگ بنگ
I used to shoot you down
من همیشه تورو نقش بر زمین می کردم
Music played and people sang
آهنگ شروع می شد و مردم شروع به آواز خوندن می کردند
Just for me the church bells rang
و صدای ناقوس کلیسا فقط برای من به صدا در می اومد

Now he’s gone I don’t know why
حالا اون رفته، نمی دونم چرا
And till this day sometimes I cry
و تا همین امروز بعضی وقت ها گریه می کنم
He didn’t even say goodbye
او حتی از من خداحافظی هم نکرد
He didn’t take the time to lie
او حتی وقت نزاشت تا دروغی بهم بگه

Bang bang
بنگ بنگ
He shot me down, bang bang
او بهم شلیک کرد، بنگ بنگ
I hit the ground, bang bang
من افتادم رو زمین، بنگ بنگ
That awful sound, bang bang
چه صدای وحشتناکی بود، بنگ بنگ
My baby shot me down
عزیز دلم، من رو نقش بر زمین کرد


گروه فایل : موسیقی

مورخ : 1398/02/03 ساعت : 12:04 AMتعویض قالب

انتخاب رنگ