32212622 - 32234827

جهت ثبت نام مراحل زیر را دنبال فرمایید:

اگر زبان اموز جدید هستید با مراجعه به قسمت ثبت نام مشخصات خود را وارد نموده و منتظر تماس زبانسرا بمانید. یا اینکه مستقیما با اموزشگاه تماس بگیرید و نوبت مشاورت و تعیین سطح دریافت کنید.

اگر از زبان اموزان زبانسرای گفتمان هستید با ورود به پنل خود مراحل ثبت نام را انجام دهید یا با زبانسرا تماس حاصل فرمایید.


تعویض قالب

انتخاب رنگ